Filmmakers / Kurt Kren

Biography: Kurt Kren

50​/96 Snapspots (for Bruce)

Kurt Kren

1996
4 min.

49​/95 thousandyearsofcinema

Kurt Kren

1995
3 min.

47​/91 A Party

Kurt Kren

1991
2 min.

46​/90 Falter 2

Kurt Kren

1990
1 min.

44​/85 Foot´​-age shoot´​-out

Kurt Kren

1985
2 min.

43​/84 1984

Kurt Kren

1984
1 min.

42​/83 No film

Kurt Kren

1983
0 min.

41​/82 Getting warm

Kurt Kren

1982
3 min.

39​/81 Which way to CA?

Kurt Kren

1981
4 min.

40​/81 Breakfast in Grey

Kurt Kren

1981
3 min.

38​/79 Sentimental Punk

Kurt Kren

1979
4 min.

36​/78 Rischart

Kurt Kren

1978
3 min.

37​/78 Tree again

Kurt Kren

1978
3 min.

33​/77 No Danube

Kurt Kren

1977
8 min.

34​/77 Tschibo

Kurt Kren

1977
2 min.

32​/76 To W + B

Kurt Kren

1976
7 min.

31​/75 Asylum

Kurt Kren

1975
8 min.

29​/73 Ready​-made

Kurt Kren

1973
12 min.

30​/73 Coop Cinema Amsterdam

Kurt Kren

1973
3 min.

28​/73 Time Exposure(s) 28​/73 Recording(s) of Time

Kurt Kren

1973
2 min.

26​/71 Cartoon ​- Balzac and the Eye of God

Kurt Kren

1971
0 min.

27​/71 On Peacock Isle

Kurt Kren

1971
1 min.

24​/70 Western

Kurt Kren

1970
3 min.

22​/69 Happy End

Kurt Kren

1969
4 min.

23​/69 Underground Explosion

Kurt Kren

1969
5 min.

17​/68 Green ​- Red

Kurt Kren

1968
2 min.

18​/68 Venice Destroyed

Kurt Kren

1968
4 min.

20​/68 Honey

Kurt Kren

1968
2 min.

13​/67 Sinus Beta

Kurt Kren

1967
5 min.

15​/67 TV

Kurt Kren

1967
4 min.

16​/67 September 20th

Kurt Kren

1967
6 min.

12​/66 Cosinus Alpha

Kurt Kren

1966
9 min.

10​/65 Selfmutilation

Kurt Kren

1965
5 min.

10b​/65 Silver ​- Action Brus

Kurt Kren

1965
2 min.

11​/65 Bild Helga Philipp

Kurt Kren

1965
2 min.

10c​/65 Brus wishes you a merry Christmas

Kurt Kren

1965
2 min.

6​/64 Mom and Dad(An otto Muehl Happening)

Kurt Kren

1964
3 min.

7​/64 Leda and the Swan

Kurt Kren

1964
3 min.

8​/64 Ana ​- Action Brus

Kurt Kren

1964
2 min.

9​/64 O Christmas Tree

Kurt Kren

1964
3 min.

5​/62 People Looking out of the Window, Trash, etc.

Kurt Kren

1962
4 min.

4​/61 Walls​-Positive​-Negative and Path

Kurt Kren

1961
6 min.

2​/60 48 Heads From the Szondi Test

Kurt Kren

1960
4 min.

3​/60 Trees in Autumn

Kurt Kren

1960
5 min.

1​/57 Experiment with Synthetic Sound (Test)

Kurt Kren

1957
1 min.

Piano Salon 1st floor

Kurt Kren

1956
1 min.

Rome (Fragment)

Kurt Kren

1956
3 min.

Das Walk

Kurt Kren

1956
7 min.